Back

Сьогодні, на шляху до Європи Україна потребує висококваліфікованих фахівців. Саме таких спеціалістів готує ПВНЗ «Європейський університет», заснований у 1991 році.

Європейський університет є одним із перших приватних вузів з багатогалузевою структурою, мережею філій у 8 містах України.

Заклад був заснований 1991 року родиною вчених – Тимошенком Іваном Івановичем, його дружиною Зоєю Іванівною та їх донькою Оленою Іванівною. Упродовж 30 років функціонування університету родиною Тимошенка І.І. створено сучасний вищий навчальний заклад, у якому працює більше 1600 науково-педагогічних фахівців, з яких майже половина має вчені ступені й звання. Разом із студентами і випускниками І. І. Тимошенко створив близько 50 успішно діючих підприємств. З 1994 р. він – голова Асоціації вищих навчальних закладів України приватної форми власності; з 1997 р. – член Ради ректорів Київського регіону, член Державної акредитаційної комісії України,.

Європейський університет – це унікальний навчальний заклад, який упевнено йде до стандартів освіти країн Європи й активно входить у Болонський процес, роблячи гідні внески до справи підвищення якості національної освіти. Це один із перших недержавних університетів України, член Міжнародної Асоціації університетів, лауреат і дипломант багатьох конкурсів, акцій та рейтингів, спрямований на інноваційний пошук сучасного змісту освіти. На базі Європейського університету працює висококваліфікований, творчий, сучасний колектив, який має новітні наукові погляди та індивідуальний підхід до кожного студента.

Криворізька філія ПВНЗ «Європейський університет» була заснована у 1997 році. Її засновником є доктор технічних наук, професор В. О. Доровський, очолює філію – доктор філософії, кандидат технічних наук, доцент Д. В. Доровський.

В університеті діють два факультети:

– економіки і менеджменту;

– інформаційних систем і технологій.

Основне завдання кафедри – підготувати випускників до самостійного прийняття фінансових рішень на мікро та макрорівнях економіки, сфери міжнародних фінансів шляхом оптимізації співвідношення навчально-методичної та наукової роботи.

Спеціалісти напряму «Менеджмент і адміністрування» можуть обіймати посади в органах державного управління, в обласних і районних держадміністраціях, місцевого самоврядування, встановлювати і контролювати міжнародні зв’язки підприємства, здійснювати вплив на представництва фірм або очолювати їх, та спільні підприємства.

Кандидати наук, що працюють на кафедрі, формують філософський та соціальний світогляд студентів, розвивають іншомовне мовлення та правові знання.

На факультеті інформаційних систем і технологій готують фахівців з напряму «Комп’ютерні науки» за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології».

Особливістю навчально-методичної роботи викладачів кафедри є ефективна організація самостійної роботи студентів їз використанням сучасних комп’ютерних технологій за усіма дисциплінами.

Одне з пріоритетних завдань методичного забезпечення навчального процесу – впровадження ЕОМ при вивченні навчальних дисциплін, володіння комп’ютерною технікою студентів, тому в навчальному процесі задіяні три комп’ютерні класи з найсучаснішими ПК, які об’єднані у комп’ютерну мережу та підключені до системи Internet.

Аудиторний фонд для проведення лекцій, семінарів, практичних і лабораторних занять складає: поточні та навчальні аудиторії, лінгафонні кабінети, комп’ютерні класи, лабораторії фізики та лабораторія мікропроцесорної техніки. Навчальний процес здійснюється за програмами і планами, розробленими провідними українськими вченими з урахуванням програм аналогічних закордонних навчальних закладів, які затверджені відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України.

Для роботи студентів з літературою та навчально-методичними посібниками є бібліотека з читальною залою, електронна бібліотека та методичний кабінет.

Для проведення занять з фізичної культури є спортивний комплекс.

Сучасний зміст освіти, інноваційні форми у навчальному процесі із застосуванням комп’ютерних технологій і тренінгових форм занять дозволяють готувати спеціалістів рівня європейських стандартів. У 2005 році Європейський університет став переможцем X Українського національного конкурсу з якості і нагороджений сертифікатом «Визнання досконалості в Україні».