Back

Наукова діяльність

Наукова робота в університеті проводиться у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Наказу ректора «Про організацію освітнього процесу в Європейському університеті», планами наукових досліджень факультетів, філій, кафедр, індивідуальними планами науково-педагогічних працівників, аспірантів та докторантів. Наукова робота спрямована на дослідження особливостей та тенденцій стійкого розвитку економіки, сучасних умов ведення бізнесу, політичних та правових проблем, функціонування соціально-економічної системи України, розвитку ІТ технологій, безпекотворення, зокрема, кібербезпеці тощо. Особлива увага в Університеті приділяється розвитку наукових шкіл, підвищенню ефективності їх діяльності. В університеті функціонують наукові школи наукових досліджень і підготовки науково – педагогічних кадрів.

Протягом 17 років на базі Криворізької філії проводиться науко-практична конференція «Євронаука», котра передбачає єдність цілей і напрямів навчальної, наукової та виховної роботи закладу. Участь студентів та викладачів вузу, міста, регіону й області в цілому встановлює та забезпечує тісний зв’язок як із науково-дослідною діяльністю, що проводиться вищим навчальним закладом, так і з громадською.

Основну роль в організації науково-дослідної роботи студентів відіграють кафедри вищого навчального закладу. Вони розробляють форми науково-дослідної роботи в межах навчального процесу і поза ним.

Форма участі: дистанційна.

За результатами проведеної конференції готується збірник наукових праць, котрий засвідчує коло актуальних проблем на даному етапі дослідження й основні досягнення на ниві науки.

Наукові журнали

В університеті здійснюється видання наукових журналів.

З 1999 р. виходить у світ науковий, визнаний ДАК фаховим, журнал «Економіка і управління», на сторінках якого друкуються відомі науковці, професори, викладачі, докторанти та аспіранти університету. Голова редколегії, керівник проекту Тимошенко І.І.. Головний редактор Гривківська О.В.

З 2001 р. для аспірантів, магістрантів та молодих науковців видається журнал «Пошук». Голова редколегії, керівник проекту Тимошенко З.І.

З 2015 року в університеті видається науковий збірник “Правничий часопис Європейського університету”. Голова редколегії, керівник проекту керівник проекту Тимошенко І.І.. Головний редактор Тимошенко М.О.

Результати наукової діяльності

(2016 – 2019)

В 2016-2019 н. р. науково-педагогічними працівниками університету опубліковано:

▻ 70 монографій

▻ 58 підручників та навчальних посібників

▻ 467 наукові статі у фахових виданнях (в тому числі 70 у виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз, 98 — у зарубіжних виданнях, 634 – тез наукових конференцій, 593 –студентами університету)

В університеті діє студентське наукове товариство «Евріка», метою діяльності якого є розкриття наукового та творчого потенціалу студентів університету, розвиток у них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки, формування готовності до використання інноваційного підходу у галузі наукових досліджень.